INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Obec Dolní Věstonice tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako "nařízení"), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako "zákon").

I. Správce a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je ve smyslu nařízení obec Dolní Věstonice, se sídlem Hlavní 67, 691 29 Dolní Věstonice, IČO: 00283134 (dále jako "Obec Dolní Věstonice" nebo "Obec"), jenž zpracovává v souvislosti s plněním zákonných povinností, poskytovanými službami a jinými aktivitami obce osobní údaje subjektů.

Subjektem údajů jsou následující osoby:

 • - občané obce, případě osoby mající na území obce bydliště,
 • - zájemci o poskytnutí služeb obce,
 • - účastníci smluv uzavíraných s obcí,
 • - osoby zúčastněné na jednání obce při plnění jejích zákonných povinností,
 • - osoby zúčastněné na akcích obce.

Pokud se na Obec coby správce osobních údajů bude chtít subjekt údajů v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, lze ji kontaktovat na telefonním čísle 519517630 případně e-mailem na adrese ou.dolnivestonice@iol.cz

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Obec zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • a) identifikační údaje, zejména pak jméno, příjmení, veškerá předchozí příjmení, titul, rodné číslo, daňové identifikační číslo, adresu trvalého pobytu, státní občanství, doručovací adresa
 • b) kontaktní údaje, zejména pak korespondenční adresu, emailovou adresu a telefonický kontakt
 • c) transakční údaje, zejména pak čísla účtů, informace o platbách
 • d) údaje o nemovitostech v katastrálním území obce a jejich vlastnících (především kontaktní údaje, změny ve vlastnictví), údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě či při jednáních
 • zvláštní kategorie osobních údajů - dle charakteru poskytovaných služeb Obec zpracovává rovněž fotografické, audio a audiovizuální záznamy, údaje vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické situaci subjektu.

III. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Obec Dolní Věstonice zpracovává osobní údaje v rozsahu dle bodu II. výše k následujícím účelům a z následujících důvodů:

- Obec zpracovává osobní údaje uvedené v čl. II tohoto dokumentu především za účelem řádného plnění zákonných povinností obce uvedených v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících, tedy zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro správné zajištění fungování obce, zajištění služeb jejím občanům či osobám, které mají na území obce bydliště.

V případě, že subjekt poskytl osobní údaje v rámci předsmluvní či smluvní dokumentace, je zpracování těchto údajů nezbytné k identifikaci subjektu, uzavření a realizaci smlouvy a případnému vymáhání nesplněných nároků Obce plynoucích z takové smlouvy.

Neposkytnutí těchto informací by znemožňovalo Obci vykonávat řádně svou funkci, v některých případech by nebylo možné zajistit služby jejím občanům, bylo by velmi obtížné identifikovat platby za služby.

Obec zpracovává osobní údaje uvedené v čl. II. písm. c) především z důvodu vedení účetnictví na základě povinností uvedených v zákoně č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů upravujících daně a účetnictví. Tyto údaje jsou tedy zpracovány za účelem vedení evidence o obecních příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jsou použity jako podklad pro kontrolu plnění rozpočtu obce a mohou být podkladem pro sestavení rozpočtu pro další období. Tyto údaje jsou rovněž nezbytné pro zajištění úhrad za služby obce, k identifikaci a následné evidenci plateb od občanů a dalších subjektů.

V případě, kdy subjekt údajů poskytne Obci souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů ke konkrétnímu účelu zpracování, je Obec oprávněna po dobu trvání souhlasu předmětné osobní údaje zpracovávat též k účelu vymezenému v poskytnutém souhlasu. Příkladem takového zpracování může být souhlas k předání osobních údajů advokátovi, který provádí kontrolu smluvních dokumentů, popřípadě pořízení kopie osobních dokladů, je-li takové pořízení nutné s ohledem na konkrétní případ.

IV. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje všech subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

V. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracovány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí shora uvedeným předpisem a vnitřním předpisem Obce.

VI. Předávání osobních údajů třetím osobám

Obec poskytuje osobní údaje klienta příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci (orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům, aj.), fyzické či právnické osobě zajišťující plnění některých služeb Obci, a to pouze v souvislosti s plněním povinností na základě zákona.

Obec předává osobní údaje třetím osobám pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů subjektu údajů jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě výslovného souhlasu uděleného Obci.

Osobní data jsou Obcí zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VII. Práva subjektu údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedena níže. Pokud bude chtít subjekt údajů některého z těchto práv využít, nechť za tímto účelem kontaktuje Obec některým ze způsobů uvedených v bodě I. tohoto dokumentu.

 • a) právo na informace
 • - je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů
 • b) právo na přístup
 • - v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce Obec sdělí, jaké osobní údaje o jeho osobě zpracovává a proč (lhůtu lze výjimečně prodloužit o dva měsíce, o čem musí být subjekt údajů ze strany Obce informován, včetně důvodů tohoto prodloužení)
 • c) právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • - v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto Obec změní
 • d) právo na omezení zpracování
 • - pokud se subjekt údajů domnívá, že Obec zpracovává nepřesné údaje, domnívá se, že provádí zpracování nezákonně, ale subjekt údajů nemá zájem všechny údaje smazat, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování. Omezit lze také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.
 • e) právo na přenositelnost
 • - v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce Obec sdělí, jaké osobní údaje zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů mohl své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému
 • f) právo na výmaz (být zapomenut)
 • - v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce Obec zajistí výmaz veškerých osobních údajů subjektu údajů ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně Obec subjektu údajů sdělí, které údaje smazal a odůvodní, které smazat nemohl
 • g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • - v případě, že se subjekt údajů domnívá, že s jeho údaji Obec nezachází v souladu se zákonem či nařízením, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

VIII. Možnost odvolání souhlasu

V případě, že subjekt údajů poskytuje některé své osobní údaje ke zpracování Obci na základě souhlasu, může tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. V odvolání nechť laskavě specifikuje, jakého souhlasu se odvolání týká, aby jej mohla obec rychleji vyřešit.

V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné je v budoucnu obnovit. Takové odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů ze strany Obce.

IX. Závěrečné prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je Obec oprávněn kdykoli jednostranně měnit a aktualizovat.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. 5. 2020.

Obec Dolní Věstonice